top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BARVAC METAAL

 1. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk (schriftelijk) werd aanvaard door Barvac Metaal.

 2. De offertes van de Barvac Metaal zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en zijn behoudens andersluidend beding 30 dagen geldig, maar worden gemaakt zonder enige verplichting tot uitdrukkelijke aanvaarding. De offerte wordt een geldige overeenkomst van zodra zij ondertekend is door een persoon bevoegd om Barvac Metaal en de opdrachtgever in rechte te verbinden, of via email schriftelijk door beide partijen werd bevestigd. Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als een stilzwijgende instemming van de opdrachtgever beschouwd.

 3. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na goedkeuring van de offerte en betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot. De niet-betaling van het voorschot verleent Barvac Metaal het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.

 4. Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de opdrachtgever dit pas verrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan Barvac Metaal dient te voldoen. 

 5. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht en extra kost door de opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. Indien deze schriftelijke overeenkomst over meerwerken niet voorhanden is, zal er onweerlegbaar vermoeden van instemming zijn met de uitvoering van deze werken door de loutere uitvoering ervan. Indien de opdrachtgever niet reageert op de eventuele schriftelijke wijzigingsvoorstellen van Barvac Metaal binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard.  

 6. De uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het akkoord van de opdrachtgever. De uitvoeringstermijn kan ook niet aanvangen voordat de opdrachtgever gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoeringstermijn is steeds indicatief en derhalve niet bindend. De opdrachtgever kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch een ontbinding van de overeenkomst vragen. Wijzigingen aan de overeenkomst doen de uitvoeringstermijn vervallen. 

 7. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven Barvac Metaal het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

 8. Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de opdrachtgever steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale som van de offerte of overeenkomst incl. BTW voor het feit van het verder verlies van de werken. Indien Barvac Metaal zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door Barvac Metaal wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de opdrachtgever zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat Barvac Metaal bij het contract had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.

 9. Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, exclusief BTW en andere taxen. Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor eventuele typfouten of materiële vergissingen. De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie. Elke bestelling die op het ogenblik van een algemene prijswijziging niet of slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, zal voor het saldo aan de gewijzigde prijzen worden uitgevoerd.

 10. Al onze facturen zijn betaalbaar contant, tenzij anders overeengekomen, op onze maatschappelijke zetel of adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de opdrachtgever tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de opdrachtgever.

 11. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan Barvac Metaal worden bezorgd.  Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. Het gebruiken van de geleverde goederen, zelfs ten dele, staat gelijk met de aanvaarding van de levering en eventuele plaatsing in haar geheel.

 12. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Barvac Metaal tot op het ogenblik van volledige betaling. De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De opdrachtgever staat tevens in voor schade aan en vervreemding van eigen Barvac Metaal materiaal dat zich op de werf bevindt. 

 13. De aansprakelijkheid van Barvac Metaal kan slechts in gedrang komen indien de opdrachtgever Barvac Metaal onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en Barvac Metaal ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De opdrachtgever moet steeds volle medewerking verlenen om de tekortkoming te herstellen of te verhelpen. Indien de klacht niet gegrond blijkt, zullen alle extra kosten en mogelijke vertragingen ten laste van de opdrachtgever zijn.

 14. Barvac Metaal is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Barvac Metaal is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.

 15. Barvac Metaal is in geen geval aansprakelijk voor schade of ongeval voortvloeiend uit de levering, installatie, plaatsing, gebruik van het geleverde materieel, van het daarop uitgevoerde werk, noch voor enige rechtstreeks daaruit geleden financiële of andere schade, alsook is Barvac Metaal nooit verantwoordelijk voor :

 16. indirecte schade, 

 17. schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 5.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden), ongeacht de oorzaak, 

 18. schade tijdens het vervoer/transport, zelfs indien Barvac Metaal de verpakking en het vervoer/transport geregeld heeft met eigen middelen of door derden heeft aanvaard,

 19. door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade, 

 20. schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of 

 21. het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen

 22. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Barvac Metaal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, of indien deze door de opdrachtgever werden ter beschikking gesteld.

 23. Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de opdrachtgever heeft toevertrouwd aan Barvac Metaal.  De gegevens van de opdrachtgever zijn alleen toegankelijk voor personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de opdrachtgever heeft toevertrouwd.

 24. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Ik ga akkoord met de voorwaarden
Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden
bottom of page